sabin (सबिन)

Name SABIN (सबिन) meaning in Nepali & English

  • Politeness (शिष्टता)
  • King of the world (संसारको राजा)
  • Smart (तीक्ण विवेकी)

Useful Tools