sabina (सबिना)

Name SABINA (सबिना) meaning in Nepali & English

  • Sabine women (सबिन महिलाहरू)
  • An ancient tribe in Rome (रोममा एउटा पुरातन जनजाति)

Useful Tools