77 Unique Names of Goddess Saraswati with Meanings

77 Unique Names of Goddess Saraswati with Meanings

Saraswati is the deity of enlightenment, knowledge, arts, and care. She is the personification of intelligence, creativity, wisdom, positive energy, and speech.

Furthermore, she presents skillful attributes related to music and harmony. Worshiping Goddess Saraswati will purify the mentality of the believers and helps them clear their consciousness bettering themselves at art and creativity.

She represents feminine energy and is the epitome of pure knowledge.

With so many epithets embodying her virtue, Goddess Saraswati represents knowledge, intelligence, tolerance, freedom, purity, education, and enlightenment on a cosmic level

If you are looking for some exquisite names after Goddess Saraswati, look no further. Below is an exclusive list to name your little fairy.

Baby Girl Names of Goddess Saraswati

Names (नाम)Meanings (अर्थ)
Bani (बानी)Earth; Goddess Saraswati; Maiden (पृथ्वी; देवी सरस्वती; कन्या)
Bhama (भामा)The personification of perfection (परिपूर्णताको प्रतिष्ठान)
Bharati (भारती)The Goddess of Speech (भाषाको देवी)
Brahmajnanaikasadhana (ब्रह्मज्ञानैकसाधना)The means to attain wisdom (बुद्धि प्राप्त गर्ने उपाय)
Brahmavishnushivatmika (ब्रह्मविष्णुशिवात्मिका)The one who is the soul of the trinity named Brahma, Vishnu, and Shiva (ब्रह्म, विष्णु, र शिवको त्रैतीयको आत्मा भएको)
Brahmi (ब्रह्मी)The consort of Brahma (ब्रह्माको पत्नी)
Chandralekha Vibhushita (चन्द्रलेखा विभूषिता)One who wears a crescent moon on her forehead (आफ्नो माथिको अर्को चन्द्रमा प्राप्त गर्दैछ)
Chandravadana (चन्द्रवदन)One whose face is resplendent like a moon (चन्द्रमा को जस्तो प्रकासको अनुहार)
Chandrika (चन्द्रिका)One with a bright moonlight (उज्यालो चन्द्रमा)
Chaturanana Samrajya (चतुरनन सम्राज्य)The Goddess who rules the empire made by the four heads of Lord Brahma (चार मुखको ब्रह्माको बनाएको साम्राज्यलाई अधिकार गर्दैछ)
Chitragandha (चित्रगन्ध)The one with diverse kinds of fragrances (विविध प्रकारको सुगन्धसँग)
Divyalankarabhushita (दिव्यालङ्कारभूषिता)One with adorable ornaments (प्रिय आभूषणहरूसँग)
Divyanga (दिव्याङ्ग)One with an auspicious body (शुभकाय)
Gayathri (गायत्री)Goddess of the Vedas (वेदको देवी)
Gyanada (ज्ञानदा)Goddess Saraswati; Giver of knowledge (देवी सरस्वती; ज्ञानको दात्री)
Gyanamudra (ज्ञानमुद्रा)The one who shows the symbol of wisdom in her fingers (बुद्धिमा चिन्ह देखाउँदै छ)
Hamsasana (हंसासन)The one seated on a swan (राजहंसमा बसिएको)
Hamsini (हंसिनी)Who rides a Swan; Goddess Saraswati (हंसमा सवारी गर्ने; देवी सरस्वती)
Ira (इरा)A devoted one; Tender; Woman of Magdala; To be present in latent; United; Noble (भक्त; मृदु; म्यागडालाकी महिला; लुकाएको रहेको; एकै हुने; नसारी)
Kadambari (कदम्बरी)Goddess (देवी)
Kaladhara (कलाधरा)One who supports all forms of art (सब प्रकारको कलाको समर्थन गर्दैछ)
Kamarupa (कामरूप)The one who assumes different forms as desired (इच्छाअनुसार विविध रूपमा परिणत हुने)
Kanta (कान्त)The resplendent one (प्रकासको एक)
Mahabala (महाबल)One with supreme strength (अत्यन्त शक्ति भएको)
Mahabhadra (महाभद्र)The most auspicious one (अत्यन्त शुभ)
Mahamaya (महामाया)The one who envelops the universe with illusion (संसारलाई मोहमा लुप्त गर्दै छ)
Mahankusha (महांकुशा)One who carries a goad (एक डंडी हातमा लिएको)
Mahapataka Nashini (महापापक नाशिनी)One who destroys all sufferings (सब प्रकारको पिडाहरूलाई नाश गर्दैछ)
Mahaphal (महाफल)One who distributes the fruits of actions (क्रियाको फल बाँट्दैछ)
Mahashraya (महाश्रय)One who gives the ultimate refuge to beings (सबै प्राणीहरूलाई अन्तिम शरण दिने)
Mahasweta (महाश्वेता)Goddess Saraswati; Perfectly white (देवी सरस्वती; परिपूर्ण श्वेत)
Mahavidya (महाविद्या)The one who gives all forms of knowledge (सब प्रकारको ज्ञान प्रदान गर्दैछ)
Mahotsaha (महोत्साह)The most enthusiastic one (सबैभन्दा उत्सुक)
Malini (मालिनी)One who wears a beautiful garland (राम्रो माला प्राप्त गर्दैछ)
Medha (मेधा)Intellect; Goddess Saraswati (बुद्धि; देवी सरस्वती)
Alokini (आलोकिनी)Illuminating (प्रकाश पुरा गर्ने)
Nilabhuja (नीलाभुजा)The one with blue-colored arms (निलो रंगको हात)
Niranjana (निरञ्जन)The most dispassionate one (सबैभन्दा उदासीन)
Padmavaktraga (पद्मवक्त्रग)The one with a lotus-like face (कमलको जस्तो अनुहार)
Pavaki (पवकी)Name of Lord Murugan; Goddess Saraswati (Goddess of Education); Purifying; Fire (भगवान मुरुगनको नाम; शिक्षाको देवी; शुद्धि दिने; आग)
Pita (पिता)One with a yellow complexion (पहेलो रंगको)
Prajna (प्रज्ञा)Goddess Saraswati; Clever and sensible woman; Intelligence; Understanding; Discernment; Wisdom personified as Goddess Sarasvati; Insight (देवी सरस्वती; चालाक र विवेकपूर्ण महिला; बुद्धि; समझ; पराक्षेपण; बुद्धिमत्ता जस्तो; देवी सरस्वतीको रूपमा बुद्धिमत्ता; अन्वेषण)
Pustakabhrita (पुस्तकभृता)One who holds a book in her hands (पुस्तक माथि राख्दै छ)
Rupasaubhagyadayini (रूपसौभाग्यदायिनी)The one who blesses with beauty and luck (सौन्दर्य र भाग्यमा आशीर्वाद दिने)
Saradha (सारधा)Goddess Saraswati; Perennial; Name of Sarasvati; Name of Durga; A kind of musical instrument; Bearer of Neena or lute (देवी सरस्वती; सदैव; सरस्वतीको नाम; दुर्गाको नाम; प्रकारको संगीत उपकरण; नीना वा लुटको धारी)
Saraswati (सरस्वती)Goddess of Knowledge (ज्ञानको देवी)
Sarvadevastuta (सर्वदेवस्तुता)The one adored by all the gods (सबै देवताहरूको प्रशंसा गरिएको)
Saudamini (सौदामिनी)The one resplendent like lightning (बिजुलीको जस्तो प्रकासको)
Saumya (सौम्य)The gentle and cheerful one (मृदु र आनन्दमयी)
Savitri (सावित्री)The ray of Light (प्रकासको किरण)
Shardambha (शार्दम्भा)Goddess Saraswati; Amba – mother (mother Sharada) (देवी सरस्वती; अम्बा – आमा)
Shastrarupini (शास्त्ररूपिणी)The personification of all knowledge and books (सब प्रकारको ज्ञान र पुस्तकको अवतार)
Shivanuja (शिवनुज)The one who is the sister of Lord Shiva (शिवको बहिनी)
Shubhada (शुभदा)One who bestows auspiciousness (शुभता प्रदान गर्दैछ)
Shutradevi (शुत्रदेवी)Goddess Saraswati (देवी सरस्वती)
Shwetanana (श्वेतानन)The one with a very attractive face (अत्यन्त प्रासंगिक अनुहार)
Subhadra (सुभद्रा)One who is extremely beautiful (अत्यन्त राम्रो)
Surapujita (सुरपूजिता)One who is fondly worshipped by the gods (देवताहरूको प्रिय उपास्य)
Surasa (सुरसा)The most charming one (सबैभन्दा आकर्षक)
Surasura Namaskrita (सुरासुर नमस्कृता)One worshipped by the gods and demons (देवता र राक्षसहरूको प्रार्थनामा आएको)
Suravandita (सुरवन्दिता)One who is adored by the gods (देवताहरूले प्रशंसा गर्दैछन्)
Suvasini (सुवासिनी)One who fills the cosmos with auspiciousness (शुभतामा जगतलाई भर्दैछ)
Swaratmika (स्वरात्मिका)The one who is at the soul of music (संगीतको आत्मामा छन्)
Triguna (त्रिगुण)One who is the embodiment of the three qualities (तीन प्रकारको गुणको रूपमा)
Trikalajna (त्रिकालज्ञ)One with knowledge of past, present, and future (भूत, वर्तमान, भविष्यको ज्ञान भएको)
Vagdevi (वाग्देवी)Goddess of learning; Goddess Saraswati (शिक्षाको देवी; देवी सरस्वती)
Vagishwari (वागीश्वरी)Goddess Saraswathi; Name of a raga (देवी सरस्वती; एक रागको नाम)
Vaishnavi (वैष्णवी)Worshipper of Lord Vishnu; The personified energy of Vishnu (भगवान विष्णुको भक्त; विष्णुको व्यक्ति बनाइएको ऊर्जा)
Vani (वाणी)Speech (भाषण)
Vanishri (वाणिश्री)Goddess Saraswati; Speech (देवी सरस्वती; भाषण)
Vanmayi (वाण्मयी)Goddess Saraswati; Endowed with speech; Eloquent (देवी सरस्वती; भाषण प्राप्त गरेको; उद्गत्त)
Varaprada (वरप्रद)The merciful one who gives boons (दान दिने दयालु)
Varijasana (वारिजासन)The one seated on a white lotus (सेतो कमलमा बस्ने)
Vasudha (वसुधा)One who is the embodiment of earth (धरतीको रूपमा)
Veenavani (वीणावाणी)Goddess Saraswati; Refers to the Veena or musical instrument; Goddess Saraswati is depicted playing while being seated on the swan (देवी सरस्वती; वीणा वा संगीत उपकरणको सन्दर्भमा; देवी सरस्वतीले हाँसकिने अवस्थामा बसेकी देखाईन्छ)
Vidya (विद्या)Knowledge; Learning (ज्ञान; शिक्षा)
Vidyunmala (विद्युन्माला)One with a resplendent garland (चम्किलो माला प्राप्त गर्दैछ)
Vinidra (विनिद्र)One who is sleepless (निद्रामा नपर्ने)

Goddess Saraswati is the reflection of many beautiful traits. So, if you also want your little angel to possess such qualities, bestow upon her the gift of names originated from Goddess Saraswati.

You can choose any of these names after the Hindu Goddess of wisdom and learning.

Other recommended links:

Useful Tools

Blog