sarthak (सार्थक)

Name SARTHAK (सार्थक) meaning in Nepali & English

  • Heart (मुटु)
  • Having its own importance (यसको आफ्नै महत्त्व भएको)
  • Well done (राम्रो काम)
  • Add meaning