sasita (ससिता)

Name SASITA (ससिता) meaning in Nepali & English

  • Governed (शासन गर्नु)
  • Ruled (शासन)
  • Controlled (नियन्त्रण)
  • Restrained (प्रतिबन्धित)

Useful Tools