manish (मनिष)

Name MANISH (मनिष) meaning in Nepali & English

  • God of mind (दिमागको भगवान)
  • One who can controlled the mind (एक जो दिमाग नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ)

Useful Tools