srishti (सृष्टि)

Name SRISHTI (सृष्टि) meaning in Nepali & English

  • World (विश्व)
  • Creation (सृष्टि)
  • One who created (एक जसले सिर्जना गर्नुभयो)

Useful Tools