zenith (जेनिथ)

Name ZENITH (जेनिथ) meaning in Nepali & English

  • Highest point to be reached in the heavens above by any celestial body (कुनै पनि आकाशीय शरीर द्वारा माथि स्वर्गमा पुग्न उच्चतम बिन्दु)
  • A time in which things is at their peak or being successful (त्यस्तो समय जुन चीजहरू उनीहरूको चरम स्थानमा छन् वा सफल भइरहेका छन्)
  • According to Astronomy: the point in the sky or celestial sphere directly above an observer (खगोल विज्ञानका अनुसार: आकाशमा विन्दु वा आकाशीय गोलाकार कुनै पर्यवेक्षकको माथि)
  • Add meaning