purushottam (पुरुषोत्तम)

Name PURUSHOTTAM (पुरुषोत्तम) meaning in Nepali & English

  • Supreme God (सर्वोच्च परमेश्वर)
  • Best among men (पुरुषहरूको बीचमा उत्तम)
  • Lord Ram (भगवान राम)

Useful Tools