gandhari (गान्धारी)

Name GANDHARI (गान्धारी) meaning in Nepali & English

  • Grincess of the Gandharis and from Gandhara (गन्धारीहरूको राजकुमारी र गन्धाराबाट)

Useful Tools