ayodhya (अयोध्य)

Name AYODHYA (अयोध्य) meaning in Nepali & English

  • Not to be fought against (बिरूद्ध लड्नु हुँदैन)
  • The birthplace of Lord Rama (भगवान रामको जन्मस्थान)

Useful Tools