tribhuvan (त्रिभुवन)

Name TRIBHUVAN (त्रिभुवन) meaning in Nepali & English

  • Power of all three lokas (तीनै लोकाको शक्ति)
  • Third eye of Lord Shiva (भगवान शिवको तेस्रो नेत्र)

Useful Tools