pradhyumna (प्रध्युमना)

Name PRADHYUMNA (प्रध्युमना) meaning in Nepali & English

  • Eldest son of Lord Krishna (भगवान कृष्णका सबैभन्दा जेठा छोरा)
  • Extremely mighty (अत्यन्त शक्तिशाली)
  • God of love (प्रेमको परमेश्वर)

Useful Tools