candrakantir (चन्द्रकंतिर)

Name CANDRAKANTIR (चन्द्रकंतिर) meaning in Nepali & English

  • Whose luster is like the moon (जसको चमक चन्द्रमा जस्तो छ)

Useful Tools