yoga maya devi (योगमायादेवी )

Name YOGA MAYA DEVI (योगमायादेवी ) meaning in Nepali & English

  • The form of Devi in the state of yoga (योगको राज्यमा देवीको रूप)
  • She transferred the 7th child of Devaki (उनले देवकीको सातौ बच्चालाई स्थानान्तरण गरिन)
  • Balarama (बलराम )
  • From her womb to that of Rohini (उनको गर्भबाट रोहिणीलाई)
  • Add meaning