brahma vishnu shivatmika (ब्रह्म विष्णु शिवात्मिका)

Name BRAHMA VISHNU SHIVATMIKA (ब्रह्म विष्णु शिवात्मिका) meaning in Nepali & English

  • Trinity Of Brahma-Vishnu-Shiva (ब्रह्मा-विष्णु-शिव को त्रिमूर्ति)

Useful Tools