Candravati (चन्द्रावती)

Name CANDRAVATI (चन्द्रावती) meaning in Nepali & English

  • Lit by the Moon (चन्द्रमा द्वारा जलाइएको )

Useful Tools